Intraductalis papilloma atypia icd-vel 10


Tudományos Diákköri Konferencia Az egyetlen átfogó orvostudományi folyóirat Romániában, amely anyanyelven való otthoni közlésre buzdítja a szakembereket.

A romániai orvosok, kutatók, egyetemi oktatók legújabb szakmai eredményei mellett magyarországi vagy más országokban élő kollégák dolgozatait is közli. Az elbíráló bizottságot, amely a pontozási rendszernek megfelelően értékeli a dolgozatokat, szekciónként a TDT választja ki, és a főszervezők kérik fel.

Mit jelent a strukturálatlan tömeg? Sejtelemek az emlőmirigy mellbimbójának váladékában

Szempont 1. Bevezetés a tanulmány alapjául szolgáló tudományos kérdés világos megfogalmazása, a vizsgálat tárgyát képező változók kiválasztása 2.

Módszer a módszerek helyes megválasztása, leírásának pontossága, sokoldalúsága 3. Eredmények, megbeszélés az eredmények pontos, világos, tárgyilagos és lényegre törő ismertetése; a képi és a grafikus ábrázolás helyes használata, megfelelő statisztikai feldolgozás és használatának megindokolása 4. Következtetés a tanulmány tudományos üzenetének világos, tömör megfogalmazása; a bevezetésben felvetett tudományos kérdés megválaszolása 5.

Előadókészség, szemléltetés folyamatos, jól érthető előadásmód, választékos beszédstílus; a formai kivitelezés gondossága, esztétikuma, a képi dokumentáció szemléltetően és tárgyilagosan követi az előadó mondanivalóját, nem a díszítő elemek a hangsúlyosak, hanem a tudományos tartalom dominál; kerülendők a túlzsúfolt ábrák, táblázatok közlése, a képi és a grafikus ábrázolás helyes használata, megfelelő statisztikai feldolgozás és használatának megindokolása 6.

Tájékozottság, vitakészség az előadó a bevezetésben említi az adott tudományterület aktuális irodalmi adatait, jártas a terület háttérismereteiben, melynek csak lényeges elemeit emeli ki; a kérdésekre jól válaszol, bizonyítva szakirodalmi tájékozottságát 7.

Saját hozzájárulás a feltett rákos sejtek genetikai változásai kérdés eredetisége, az előadó egyéni hozzájárulása a tudományos munka alapjául szolgáló módszerek kivitelezésében 8. Tudományos nyelvezet a magyar orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti szaknyelv és a magyar nyelv helyes használata 9.

Az időmérést az ülésvezetők végzik. Az idő túllépése miatt levonandó pontokat a szekció lejártával a pontozó szakosztály vezeti be. Egyed-Zsigmond Imre, egyetemi tanár Dr.

parazita diétás tabletták pinworm fejlesztési modell

Pávai Zoltán, egyetemi tanár Dr. Lőrinczi Zoltán, egyetemi előadótanár Dr. Horváth Emőke, egyetemi adjunktus 1. Kutatásunkban az endogén PACAP hátsóvégtag- ischaemiában betöltött védő szerepét vizsgáltuk egér modellben.

A ligatúrát követő 7. A műtét utáni 7. A lekötött oldalon a m.

A citológia indikációi

Következtetés: Jelen kísérletünkben bebizonyítottuk, hogy a KO-egerek ischaemiára akutan súlyosabb vérátáramlás-csökkenéssel reagálnak, és ischaemiás izomszövetükben alacsonyabb az érsűrűség, mint vad társaikéban, illetve hogy a PACAP-nak in vivo is szerepe lehet az endothel sejtek ischaemiával szembeni védelmében és a léziót követő angiogenesis szabályozásában.

Még nem ismert, hogy az LTi- és az éretlen stroma-sejtek közötti együttműködést hogyan befolyásolja ez az integrin-adresszin interakció. Célkitűzés: Kutatásunk célja annak vizsgálata, hogy a MAdCAM-1 hiánya hogyan befolyásolja a perifériás nyirokcsomók jelenlétét, fejlődését, felnőttkori morfológiáját és sejtösszetételét.

A nyirokcsomók szerkezetét stroma- FDC- makrofág- és endoteliális markerekkel reagáló antitestekkel immunfluoreszencens festésekkel vizsgáltuk. Felnőtt mutáns egér pLN-ben magasabb B-sejt arányt mértünk. További vizsgálataink a tercier nyirokszövetek kialakulásának pontosabb megértését segíthetik elő. Somfai Gábor Márk egyetemi adjunktus, Szemészeti Klinika, SE Célkitűzés: Cukorbetegségben a manifeszt retinopathia előtt kialakuló neuroretina-károsodás egyik markerének klinikailag a ganglionsejtréteg GCL vékonyodását tartják.

Állatmodellben azonban a GCL-veszteséggel kapcsolatos eredmények ellentmondásosak. Célunk a ganglionsejtek denzitásának, regionális eloszlásának kvantitatív elemzése és a GCL további sejtes elemeinek karakterizálása volt 2-es típusú cukorbetegség T2DM modelljében.

A GCL neurális elemeit immunhisztokémiai reakciókkal jelöltük, majd konfokális mikroszkóppal felvételeket készítettünk. Teljes retinákon megszámoltuk a jelölt sejteket, intraductalis papilloma atypia icd-vel 10 adatok alapján ganglionsejtsűrűség8 térképet készítettünk.

Fagyasztott metszeteken vizsgáltuk az apoptózis mértékét a GCL-ben, illetve a ganglionsejt alpopulációk és további sejtes elemek szám- és jelölődésbeli változását. A regionális sűrűségkülönbségek sem intraductalis papilloma atypia icd-vel 10 szignifikáns eltérést, amit a térképek átnézeti képei is alátámasztottak. Az apoptotikus sejtek száma nem különbözött szignifikánsan a két csoportban K: 1,38±1,54 versus DM: 1,26±1,24 db; átlag±SD.

A vizsgált további neurális elemeknél jelölődésbeli különbségek ugyan megfigyelhetők diabetesben, de szignifikáns sejtszámcsökkenést egyik populációban sem találtunk. Ez felveti a klinikumban látott eltérések okának eltérő eredetét.

Orvostudományi Értesítő

Tóth Miklós egyetemi tanár, II. Belgyógyászati Klinika, SE; dr. Micsik Tamás klinikai szakorvos, I. Az egyes tanulmányokban azonosított legfontosabb három prognosztikai tényező az R0-rezekció, az előrehaladott stádium és a szövettani grádus.

Belgyógyászati Klinikáján kezelt ACC-s betegek klinikai és patológiai prognosztikai tényezőinek meghatározása. Betegek és módszer: és áprilisa között kezelt 63 ACC-s beteg adatait retrospektív vizsgáltuk. A szövettani metszeteket digitalizáltuk, a grádus meghatározását a Weiss-pontrendszer, a Kiindex és a mitotikus ráta segítségével végeztük.

A Kaplan—Meier-féle túlélési görbék összevetése a logrank teszttel történt. A primer tumor eltávolítása 55 betegnél történt meg. A nyugati világban a leggyakoribb malignitás a kismedencei női nemi szervekben. A megbetegedések száma folyamatosan emelkedett az elmúlt évtizedekben. Napjainkban a méhtestrákkal kapcsolatos kutatások középpontjában a sentinel nyirokcsomó vizsgálatának alkalmazhatósága és megbízhatósága áll. Különösen a korai pT1pT2 stádiumú daganatok esetén lehet nagy jelentősége ennek a módszernek, ahol a nyirokcsomóáttét valószínűsége kicsi, így a lymphadenectomia sokszor felesleges megterhelést jelent a betegnek.

Célkitűzés: Mikrometastasis szirupok a giardiasis ellen irányuló szövettani vizsgálat végzése a sentinel nyirokcsomókban. Anyagok és módszerek: Vizsgálataink során a PTE KK Pathologiai Intézet archívumából a — között endometrium adenocarcinomával diagnosztizált nőbeteg mintáinak elemzésére és klinikopatológiai adataik feldolgozására került sor.

A klinikai vizsgálatok során 63 betegnél történt sentinel nyirokcsomó jelölés, majd műtéti eltávolítás. Eredmények: A 63, sentinel programban részt vevő beteg közül 50 szenvedett korai méhtestrákban. Átlagéletkoruk: 67,2 év. A szövettani megoszlást tekintve: 44 endometrioid, 4 serosus papillaris, 1 mucinosus, 1 clear cell altípusú daganatot igazoltunk.

Következtetések: A sentinel nyirokcsomók ultrastaging vizsgálatával javítható a találati arány, és pontosabb információ nyerhető a sentinel nyirokcsomó állapotáról.

Anyag és módszer: A marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház Idegsebészeti Osztályának és Kórszövettani Laboratóriumának egyéves anyagában talált 32 glioblasztómás eset kórszövettani mintájában CD31és CD immunfestés és ImageJ morfometriai számítógépes módszer közönséges féreggyógyszer vizsgáltuk az érképződést. Olympus BXos mikroszkóppal és 20x objektívvel rögzítettük az érdús területeket, a nyert digitális képen előzetes kontrasztnövelés után az ImageJ program segítségével intraductalis papilloma atypia icd-vel 10 eret számoltunk, és intraductalis papilloma atypia icd-vel 10 mértük az immunreakcióval jelzett endoteliálisfelszín-arányt.

Eredmények: A CDes immunsavóval végzett mérések alapján a vizsgált területen az erek száma nagyobb, de a jelzett endoteliálisfelszín-arány értéke kisebb, CDimmunsavó alkalmazása esetén az erek száma kevesebb, de összterületük, tehát a jelzett endoteliálisfelszín-arányuk nagyobb. Következtetés: Ismerve a CD31 saját ereket és a CD34 daganatos ereket hpv az arcomon sajátosságát, eredményeink a daganatszövetben képződő erek falszerkezetének burjánzó endotéltúlsúlyát tükrözik.

Szalay Csaba Imre tudományos segédmunkatárs, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Az aortaaneurizma és -disszekció még intervenció esetén is a legnagyobb morbiditással és mortalitással járó kardiovaszkuláris kórkép. Vizsgálatunk célja, hogy átfogó képet kapjunk e két kórkép demográfiai és patológiai sajátosságairól a Semmelweis Egyetem I. Patológiai Intézetének, valamint az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetének 20 éves időszakot felölelő kórbonctani anyagának elemzésén keresztül.

Összesen Ezen esetek retrospektív elemzését végeztük el a demográfiai, patológiai és ellátási sajátosságaik alapján. Az esetből esetben történt rupturált aortaaneurizma rAAesetben pedig ruptúrához vezető disszekció rAD. A férfi nem mindkét betegcsoportban domináns, de az aortakatasztrófa több mint egy évtizeddel korábban következik be az rAD-csoportban, mint az rAA esetén.

A rAD-ben elhunytak között jóval magasabb arányban fordultak elő Stanford A típusú disszekciós esetek, mint ami az átlagpopulációra jellemző. Az akut aorta szindróma mortalitását csökkentheti a korai felismerés, az adekvát, gyors diagnosztika és a mielőbbi sebészeti kezelés. Ábrahám Hajnalka egyetemi docens, Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium; prof. Seress László egyetemi tanár, Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium Bevezetés: A temporális lebeny epilepszia a fokális epilepsziák leggyakrabban előforduló formája, amelynek hátterében legtöbbször a hippocampus sclerosisa áll.

Emellett azonban a kéreg szürke- és fehérállománya is érintett lehet. Célkitűzések: Kutatásunk célja volt az erek morfológiai vizsgálata az epilepsziás betegek kérgi fehérállományában. Módszerek: A gyógyszerrezisztens temporális lebeny epilepsziás betegekből és a kontrollként használt tumoros betegekből származó agykérgi mintákat a PTE KK Idegsebészeti Klinikája biztosította.

Az agyszövetek paraffinba ágyazása után szánka-mikrotómmal 10 μm-es metszeteket készítettünk, melyeken az ereket PAS-festéssel tettük láthatóvá, és fénymikroszkóppal vizsgáltuk. Az iTEM programmal digitális fényképeken meghatároztuk az erek által elfoglalt területet.

Eredmények: Az epilepsziás és kontrollmintákban a fehérállományi erek többségét kis kapillárisok és venulák alkották, ellenálló pinwormok az epilepsziás mintákban több egymás melletti érkeresztmetszetet láttunk, melyek feltehetően glomerulusszerű burjánzás átmetszetei voltak. Következtetések: Eredményeink arra utalnak, hogy a hippocampus és a kérgi szürkeállomány mellett a fehérállomány is jelentősen érintett temporális lebeny epilepsziában, ezen belül cím csomag címet kiemelkedő az ereknél megfigyelt eltérés.

A vékonytű-aspirációs citológia a betegség leghatékonyabb preoperatív diagnosztikus módszere. Az intranukleáris citoplazmatikus invaginációk INCI fontos diagnosztikai gyanújelek. Tanulmányunkban az INCI-k etiológiáját igyekeztünk tisztázni szakirodalmi adatokból, illetve megvizsgáltuk, saját anyagunkban milyen gyakorisággal fordulnak elő. Anyag és módszer: 20 beteg pajzsmirigyéből származó, szövettanilag igazolt papillaris carcinoma vékonytű-aspirációs citológiai kenetét vizsgáltuk.

A mintavételezést ultrahangvezérlés mellett Camecotípusú biopsziás pisztollyal végeztük. A keneteket azonnali intraductalis papilloma atypia icd-vel 10 fixálást követően Papanicolaou szerint festettük. A vizsgált paramétereket öt csoportba osztottuk sejtszám, elrendeződés, sejtmag, citoplazma, háttér.

Всяческие вторжения, способные повредить американской разведке, абсолютно исключались.

Eredmények: A betegek átlagéletkora 43 ±14 év volt, 19 nő, 1 férfi. Etiológiájukat tekintve sejtmagvacskáknak vélték Söderström,elektronmikroszkópos vizsgálatok azonban citoplazmatikus eredetüket bizonyították Gray,kialakulásuk magbarázdák megjelenésével hozható összefüggésbe Intraductalis papilloma atypia icd-vel 10, Elmondhatjuk, hogy hiányuk nem zárja ki a papillaris carcinomát, ilyenkor más morfológiai jelek együttes értelmezése segíthet a helyes diagnózis felállításában.

Nagy Péter egyetemi tanár, I. Dezső Katalin egyetemi tanársegéd, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, SE A májregeneráció egyik lehetséges alternatívája az őssejtmediált regeneráció.

A szétválasztott emlő citológia átadásának fő kritériumai

Intraductalis papilloma atypia icd-vel 10 klasszikus modellje a 2-acetilaminofluorén AAF kezelés kombinálása parciális hepatektómiával PH. A módszer lényege, hogy a kísérleti állatoknak adott AAF gátolja a májsejtek osztódását, így a kezelés közepén PH-t alkalmazva aktiválódnak a máj szomatikus őssejtjei.

neuroendokrin rák tudatossági termékek paraziták tisztítása gyógyszerekkel

Ezen sejtek leszármazottjai az ovális sejtek. A kiterjedt rezekciót igénylő májműtétek előtt gyakran alkalmazott eljárás a portális véna ágainak lekötése PVL.

Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy elégséges-e az őssejtek aktivációjához, ha az AAF-kezelés alatt csupán PVL-t alkalmazunk. A kísérleteinket Fpatkányokon végeztük. PVL után a nem lekötött lebenyeket vizsgáltuk. A beavatkozásokat követő hatodik napon az eltávolított májakból készült metszeteken citokeratin immunhisztokémiai reakciót végeztünk. Az ovális sejtes reakció területét az ImageJ programmal mértük meg. Az ovális sejtekre jellemző delta-like protein-1 DLK1 fehérje jelenlétét immunhisztokémiai módszerekkel vizsgáltuk.

Eredményeinket kétmintás t-próbával hasonlítottuk össze. Az ovális sejteken mindkét modellben kimutattunk DLK1 fehérjét. Az ovális sejtek alkotta csövek egy részében DLK1-pozitív sejteket azonosítottunk, tehát az AAF-kezelés PVL-lel kombinálva szintén alkalmas a szomatikusőssejt-eredetű regeneráció indukálására patkánymájban. Módszerek: eset került feldolgozásra és között IA stádiumú tüdő-adenocarcinoma esetén. Az átlagéletkor 62,3 év volt.

A különféle növekedési mintázatok csoportosítása: low grade in situ, minimálisan invazív, lepidikusintermediate grade acináris, papilláris és high grade solid és micropapillaris összehasonlításra kerültek a túlélés, a nukleáris atypia és a necrosis függvényében. Megbeszélés: A különféle szövettani mintázatok önálló prognosztikus faktorként megállják helyüket. Az IA stádiumú micropapillaris adenocarcinomák esetén felvetül a neoadjuváns kezelés esetleges opcióként. Prototípusa rágcsálóknál található meg.

Szerkezeti sajátosságai közé tartozik egy morfológiailag jól azonosítható ún.

Ну а теперь я должна сделать все без ошибок". Раковина была очень грязной, но вода оказалась холодной, и это было приятно. Но пока останусь на месте. - Я хочу с мамочкой, - она поцеловала Элли в щеку.

A humán VNO esetében számos kérdőjel merül fel annak működőképességével kapcsolatban. Célkitűzés: A humán VNO-hoz esetlegesen társult vascularis pumpa azonosítása és leírása.

aki skistosomiasis a trichocephalus tünetei és kezelése gyermekeknél

Anyag és módszer: újszülött patkány és egér orrüregét dolgoztuk fel hisztológiai módszerekkel a típusos vascularis pumpa leírása érdekében. Toluidinkék festéssel azonosítottuk a rágcsáló VNO és vascularis pumpa elemeit.

Ezután 7, különböző korú humán magzat orrüregét dolgoztuk fel szövettani és immunhisztokémiai módszerekkel.

A klinikai kép szimulálhatja a rákot. Szövettanilag az elváltozás a nagy csatornák tágulásával nyilvánul meg a subareolaris régióban. Megjegyezzük a periductalis fibrózist és az érintett terület behatolását krónikus gyulladás elemeivel.

CDimmunhisztokémiát végeztünk, majd egy morfometriás szoftver ImageJ segítségével megmértük a CD34pozitivitás sűrűségét a VNO szomszédságában és az orrnyálkahártya egy másik területén. A kapott értékeket a magzatok korának függvényében összehasonlítottuk.