Ghebe gomba.


Főleg en­nek alap­ján, va­la­mint a szak­iro­da­lom fel­hasz­ná­lá­sá­val igyek­szem kör­vo­na­laz­ni e vi­dék etnomikoló­giai tér­kép­ét. A szak­iro­da­lom­ban alig esik szó a Mezőség gom­bás vo­nat­ko­zá­sa­i­ról, a gyűj­tö­getésről, az étkezésről szól­va se em­lí­tik a gom­bá­szást Kós Mezőség né­pi gom­ba­is­me­re­te át­lag kö­ze­li és jel­leg­ze­tes.

Fal­vai közt vi­szony­lag ke­vés az olyan, ame­lyik a vál­to­za­tos, bőséges gom­ba­ter­més szá­má­ra kedvező ter­mé­sze­ti kö­rül­mé­nyek­kel ren­del­ke­zik, és sok az olyan, mely ha­tá­rá­ban erdő nincs, így csak a mezőn termő gom­bák jö­het­nek szá­mí­tás­ba ese­tük­ben.

Rendszeres olvasók

Mind­két cso­port it­te­ni fal­va­i­ban a ma­gyar né­pi gom­ba­is­me­ret a ma­gyar át­lag­hoz kö­zel áll, kis­sé át­lag alat­ti­nak mond­ha­tó, de ez nem je­len­ti azt, hogy hí­ján van sa­já­tos vo­ná­sok­nak.

A töb­bi er­dé­lyi táj­egy­ség­hez vi­szo­nyít­va itt is­mert, pon­to­sab­ban szin­te csak itt is­mert a gom­bá­nak Krisz­tus föl­di ván­dor­út­já­hoz kap­csolt ere­det­mon­dá­ja, il­let­ve an­nak tö­re­dé­ke, ma­rad­vá­nya. A gom­ba ke­let­kezéséről ál­ta­lá­ban nem tud­nak a ma­gyar nyelv­­te­rü­let nagy ré­szén: az Is­ten ad­ta — mond­ják, ghebe gomba eset­leg azt is hoz­zá­te­szik, hogy nedvességből lesz.

Tel­jes vál­to­zat­nak tekinthető pél­dá­ul a következő al­föl­di Pest me­gye tör­té­net: A Sinai hegy­re ment Krisz­tus Urunk meg a Pé­ter, mert pré­di­kál­ni akart a Krisz­tus Urunk.

És meg is tar­tot­ta. Azt mond­ta a Szent Pé­ter­nek: — Gye­re ve­lem, ne men­jek ma­gam! Mi­kor in­dul­tak vol­na: — Uram, Teremtőm — azt mond­ja Pé­ter —, nem vi­szünk en­ni­va­lót?

  • Méregtelenít moritz
  • Szemölcsök a péniszen mi ez
  • Szarvasmarha lánccal fertőzött
  • Hosszú vékony férgek
  • Мы переходим из полностью бесполого состояния к зрелости за очень короткий период времени.
  • Férgek a szemben, mint kezelni
  • Gyűrűs tuskógomba – Wikipédia

De Pé­ter tett a zse­bé­be. Gon­dol­ta, hogy majd Krisz­tus urunk után megy, és majd meg­eszi út­köz­ben.

ghebe gomba a méregtelenítő kiegészítők előnyei és hátrányai

De Krisz­tus urunk tud­ta, hogy Pé­ter eszik a há­ta mö­gött, min­den fa­lat ke­nyér­nél szót in­té­zett hoz­zá, kér­dést. Egy fa­la­tot sem tu­dott le­nyel­ni, mert Krisz­tus szólt hoz­zá.

Олвин уже собрался было сказать еще что-то, когда его внезапно охватило ощущение, совершенно непохожее ни на что, что ему приходилось испытывать. Через несколько мгновений компьютер подал звуковой сигнал. Глубоко под ногами виднелась вторая половина огромной карты, слабые ее штрихи расходились наподобие розы на вертушке компаса.

Mi­kor jöt­tek ha­za­fe­lé, már gom­bák ter­met­tek ab­ból a kenyérből. Mi­kor Pé­ter meg­lát­ta a gom­bá­kat, nem tud­ta, hogy mi az. Mi­kor jöt­tünk, nem lát­tam.

Ta­lán csak a szom­szé­dos Aranyosszéken táj­egy­sé­ge­ink kö­zül ennyi­re je­len­ték­te­len a gom­ba áru­ként, pénz­for­rás­ként. In­kább csak a ci­gá­nyok árul­ják, s ré­gebb is a ma­gya­rok kö­zül — azt mond­ják — csak a na­gyon sze­gé­nyek vit­ték ghebe gomba pi­ac­ra el­ad­ni, Szamosújvárra, Ko­lozs­vár­ra pél­dá­ul.

ghebe gomba vastagbél méregtelenítő gyógynövények

Ál­ta­lá­ban már a fa­lu­ban el­kelt az el­adó gom­ba, gyak­ran nem is pén­zért, de más éle­le­mért. Táj­egy­sé­ge­ink kö­zül csak a Mo­kány­ság­ban és Mold­va középső meg észa­ki ré­sze­in ha­son­ló­képp erős a ro­mán nyel­vi ha­tás a gom­ba­ne­vek­ben is.

Né­mely gom­ba ne­vét több hely­ség­ben csak ro­má­nul is­me­rik: pizda ţigăncii,? Coprinus atramentarius, C. Több it­te­ni ma­gyar gom­ba­név va­ló­szí­nű­leg for­dí­tás ro­mán­ból, il­let­ve a ro­mán név töb­bé-ke­vés­bé ma­gya­ro­sí­tott hang­zá­sú vál­to­za­ta ke­nyér­gom­ba, Russula cyanoxantha, R.

Tartalomjegyzék

Tu­laj­don­kép­pen nem csu­pán a gom­ba­ne­vek­ben mu­tat­ko­zik a ro­mán ha­tás, de bi­zo­nyos ve­lük kap­cso­la­tos ki­fe­je­zé­sek­ben is.

Már-már azt ghebe gomba, hogy nem jön elő a gom­ba­ki­rály el­ne­ve­zés e vidékről, az­tán még­is be­mond­ták, de na­gyon ro­má­nos, ma­gya­rul visszá­san hang­zó for­má­ban: Ke­ve­sen gom­bász­nak a fa­lu­ban, most annyit se, mint ré­gebb.

ghebe gomba humán papillomavírus hpv meghatározása

Nagy­apám volt a gom­bák­nak az ap­ja. So­kat járt, jól is­mer­te a gom­bá­kat. HE, Bot­há­za Bi­zo­nyos it­te­ni fel­hasz­ná­lá­si for­mái a gom­bá­nak tűz­gyúj­tás, gyó­gyí­tás, füs­tö­lés ki­vé­te­le­sek, rit­kák, csak egy-egy fa­lu­ban van­nak meg. Ez más táj­egy­sé­ge­ink ese­té­ben is ha­son­ló­képp szo­kott len­ni. Jel­leg­ze­tes­ség­nek szá­mít vi­szont az, hogy csak itt for­dul elő a ma­gyar nyelv­te­rü­le­ten a ghebe gomba Ganoderma lucidum igény­be vé­te­le a né­pi gyó­gyí­tás­ban.

Gunda Bé­la a gom­bá­szás szó­cikk­ben a 10—15 gom­ba­faj­tát ismerő fa­lut jó át­lag­nak NL te­kin­ti. Sze­rin­tem a sok­fé­le gom­bá­ban gaz­dag fal­vak át­la­ga a ma­gyar­ság­nál 25—40 kö­rü­li. Sík­föl­di, erdő nél­kü­li fal­vak ese­té­ben 4—8 le­het az át­lag. Mezőségen össze­sen több mint 30 né­ven kb. Az erdős kör­nye­ze­tű fal­vak át­la­ga: 10—15 né­ven ghebe gomba 15—20 gom­ba­faj meg­ne­ve­zé­se. A csak me­zei gom­bá­szás­sal élő fal­vak­ban B eset, kö­zé­jük tar­to­zik pél­dá­ul Szék, no­ha van er­de­je ál­ta­lá­ban alig 4 né­ven mint­egy 5—6-féle gom­bát tar­ta­nak szá­mon.

A vizs­gált fal­vak kö­zül Ki­dé­nek a leg­jobb az át­la­ga. A mezőségiével majd­nem azo­nos a hely­zet no­ha ne­vek­ben pél­dá­ul elég sok a kü­lönb­ség a szom­szé­dos Alsó-Fehérben és Aranyosszéken. A Szeben kör­nyé­ki ro­má­nok­nál 10—13 kö­rü­li­re be­csü­löm ghebe gomba át­la­got.

ghebe gomba anthelmintikus vélemények emberekre

A pon­to­sabb, meg­bíz­ha­tóbb össze­ha­son­lí­tás­hoz több s ala­po­sabb mun­ká­ra van szük­ség! A szom­szé­dos Móc­vi­dék meg Mo­kány­ság ro­mán­jai úgy 15 né­ven kb.

A to­váb­bi­ak­ban vá­zo­lom a mezőségi hely­ze­tet, már­mint az ál­ta­lá­ban is­mert, úgy­mond köz­ked­velt cent­rá­lisva­la­mint a ke­vés­bé is­mert és hasz­nált pe­ri­fé­ri­á­lis gom­bá­kat illetően Ki­csi A leg­több cent­rá­lis gom­ba a fel­mért fal­vak kö­zül Ki­dén volt: 12, a leg­ke­ve­sebb Szé­ken: 3, a leg­több pe­ri­fé­ri­á­lis gom­ba pe­dig Magyarszováton: 6. Azo­no­sí­tat­lan gom­ba­ne­vek is adód­tak te­rep­mun­kám so­rán: pirosgomba Magyarszováttö­vis­gom­ba Bot­há­za.

ghebe gomba összekeverni a szemölcsöket

Nem tel­jes mér­ték­ben meg­bíz­ha­tó azo­no­sí­tá­sok­kal ugyan­csak kel­lett szá­mol­nom: nyúlfülgomba, Laetiporus sulphureus, póc Pleurotas ostreatuspizda ţigăncii,? Ugyan­csak azo­no­sí­tat­lan a más ál­tal jel­zett kis­asszony­gom­ba.

A ma­gya­rok ál­tal is is­mert, em­lí­tett mezőségi ro­mán né­pi gom­ba­ne­ve­ket ugyan­csak lejegyez­tem: be­šică de cal Bovista, Lycoperdonbureţi de rouă, Ma­rasmius oreadesciupercă, ciupercă de câmp Aga­ri­cus campestergălbiori Cantharellus cibariusghebe Armillaria melleahiribă Boletus edulis, B.

Leg­is­mer­tebb Ghebe gomba a csi­per­ke, alá­húz­za ezt egy ghebe gomba it­te­ni el­ne­ve­zé­se is: csi­per­ke­ka­lap Ko­csis A ma­gyar nyelv­te­rü­let leg­na­gyobb ré­szén, ha gom­bá­ra gon­dol­nak az em­be­rek, elsősorban a ré­ti vagy ter­mesz­tett csi­per­ke ghebe gomba eszük­be.

Ál­ta­lá­ban nem is­me­rik a fán termő ehető gom­bák egyi­két sem.

Gomba savanyúság | Artisan food, Food, Cooking recipes

Ki­vé­te­le­sen tud­nak a pócról, az­az a ké­sei las­ka­gom­bá­ról Pleurotus ostreatusmeg a szépasszonykalánról Ganoderma lucidumnyúlfülgombáról Laetiporus sulphureus.

Az a vé­le­ke­dés sem kérődzők fascioliasisának kezelése pél­dá­ul Szé­ken s Magyarszováton, hogy: Er­dei gom­bát egyet se is­me­rek KS, Magyarszovát A föld­mű­ve­lés, ál­lat­tar­tás mel­lett nincs, il­let­ve alig jut idő a gom­bá­szás­ra, ezért is mond­ják, hogy több­nyi­re a gyer­me­kek és az öre­gek gom­bász­nak, rit­kán má­sok is, nők s fér­fi­ak egy­aránt.

Óriás pöfeteg gomba bemutatása! Szabi Zoli (szazo)

Van csa­lád, ahol in­kább a fér­fi, van, ahol in­kább a nő megy gom­bász­ni. A fog­lal­ko­zást illetően a pász­to­rok­ról mond­ják, hogy töb­bet gom­bász­nak, de ha rá­kér­dez­tem, hogy ki jár leg­több­ször gom­bász­ni, a vá­lasz az volt, hogy va­la­me­lyik idős asszony vagy fér­fi, aki nem volt pász­tor az ese­tek egyi­ké­ben sem Acs­kóba s ké­zi ko­sár­ba sze­dik a gom­bát.

Megjelenése[ szerkesztés ] A gyűrűs tuskógomba csoportosan növő tömeggomba.

Gom­ba­ter­mesz­tés­sel nem szok­tak fog­lal­koz­ni, ki­vé­te­le­sen azért be­szá­mol­tak gom­ba­ter­mesz­té­si kísérletről Magyarszováton be­ol­tott tus­kót hasz­nál­tak.

Ar­ra vi­szont több helyt ügyel­nek, hogy hagy­ják hely­ben a gom­ba szá­rát s az el­öre­ge­dett, fér­ges gom­ba­ka­la­po­kat, re­mél­ve, hogy ek­képp job­ban sza­po­ro­dik.

Bo­lond­gom­bá­nak, vad­gom­bá­nak — csak­úgy mint Ara­­nyosszéken — mindenekelőtt a légyölő ga­ló­cát tart­ják van aki e né­ven is is­me­ria helmint kezelés szarvasmarháknál, az is­me­ret­lent, nem sze­dik le.

Ál­ta­lá­ban be­csü­lik a gom­ba­ételt, ked­ven­cek­nek in­kább a szeg­fű­gom­ba, a csi­per­ke és a ró­ka­gom­ba szá­mí­ta­nak. To­kány­nak, pap­ri­kás­nak s to­jás­sal, il­let­ve egy­sze­rű­en meg­süt­ve tú­ró­val, sza­lon­ná­val ké­szí­tik el leg­gyak­rab­ban a gom­bát.

Hagymáva, pet­re­zse­lyemme s téfelle szok­tam csi­nál­ni a gom­bát. HE, Bot­há­za A ke­nyér­gom­bát Lactarius volemus nyer­sen meg­eszik. SL, Kide Íme né­hány it­te­ni gom­bás re­cept: Csi­per­ké­vel Agaricus campester : A csi­per­két rég csak sóz­tuk s rá a plattenre, úgy et­tük. HE, Bot­há­za Me­zei szeg­fű­gom­bá­val, har­mat­gom­bá­val Marasmius oreades A har­mat­gom­bát szárisztani szok­ták, jó pap­ri­kás­nak.

SP, Kide Pap­ri­kás­nak, töl­tött ká­posz­tá­nak ké­szít­jük meg pél­dá­ul a har­mat­gom­bát. BE, Magyarszovát A leg­több gom­ba jó to­kány­nak, így a har­mat­gom­ba Marasmius oreadesa ró­ka­gom­ba Cantharellus ci­ba­riusa ka­kas­ta­ré­jú Ramaria flavaa csupérka Aga­ricus campester : ál­lít­ják.

A csupérkát s a har­mat­gom­bát úgy csinálam, hogy te­szek a zsír­ba pet­re­zsely­met, hagy­mát, pap­ri­kát fű­szert, por for­má­já­bans felfőzöm vízze, s miko kész, fel­töl­töm téfelle. Leg­jobb a sár­ga­gom­ba pap­ri­kás­nak vagy zsír­ba, hagymáva. MV Kide Íz­le­tes var­gá­nyá­val, hiribével Boletus edulis : A hiribét, mint a rán­tott húst úgy ké­szí­tet­tem meg. JKM, Kide Bor­sos tejelőgombával, ke­se­rű­gom­bá­val Lactarius piperatus : Leg­gya­ko­ribb és leg­köz­is­mer­tebb el­ké­szí­té­si mód­­ja a Mezőségen is : A ke­se­rű­gom­bát sü­tik túróva.

SP, Kide A ghebe gomba ki­süs­sük.

Ciuperca în Maghiară - Română-Maghiară Dicţionar - Glosbe

Min­den gom­bát, eztet is, előtte megfőzzük jól. NKI Nem in­do­ko­lat­lan a ke­se­rű­gom­bát hungarikumnak te­kin­te­ni, ugyan­is se­hol máshol— főképp Eu­ró­pá­ban — nincs olyan be­csü­le­te, mint a ma­gyar­ság­nál zentel betegtájékoztató gyermekeknek tőlünk ke­let­re sem. A ma­gyar nyelv­te­rü­let ha­gyo­mányőrzőbb vi­dé­ke­in köz­ked­velt cent­rá­lis gom­ba a ke­se­rű­gom­ba Er­dély, Kár­pát­al­ja, őrség.

Ér­vé­nyes ez a Mezőség azon fal­va­i­ra is, me­lyek ha­tá­rá­ban van erdő.

Navigációs menü

Tar­tó­sí­tás­sal sa­va­nyú­ság­nak, szá­rít­va, sóz­va, hű­­tőben le­fa­gyaszt­va ke­ve­sen fog­lal­koz­nak. Nem szok­tunk gom­bát etenni.

Ghebe gomba, HE Bot­há­za Szá­rít­ják, ha nem is so­kan a szeg­fű­gom­bát és a var­gá­nyát: A har­mat­gom­bát szárisztani szok­ták.

SP, Kide A hiribét cér­ná­ba fel­fűz­ve szárisztják. SL, Kide Só­ba is tet­ték e a gom­bát, a csi­per­két. SP, Kide Gombamérgezésről majd sem­mit sem mond­tak mezőségi adatközlőim, ez jó jel, azt húz­za alá, hogy min­den nem is­mert gom­bát bo­lond­gom­bá­nak te­kin­te­nek, nem pró­bál­koz­nak me­ge­vé­sé­vel.

Nem tudak gombamérgezésről ná­lunk. NS, Bot­há­za El­ter­jedt hi­e­de­lem itt is, hogy amit a csi­ga meg­rág, az jó gom­ba; de ezt a jog­gal ki­fo­gá­sol­ha­tó vé­le­ke­dést a meg­kér­de­zet­tek egyi­ke sem ve­szi kész­pénz­nek. Íme ed­di­gi ku­ta­tá­sa­im alap­ján, ghebe gomba sze­rep­kör­ben for­dul­nak elő a gom­bák ál­ta­lá­ban a nép­ha­gyo­mány­ban, dőlttel jel­zem a ma­gyar­ság ese­té­ben is érvényesülő funk­ci­ó­kat, fél­kö­vér­rel pe­dig a Mező­ség­re vo­nat­ko­zó­kat.

Gunda Lévi-Strauss Egy pél­da: a vissz­hang oká­nak, ere­de­té­nek egy gom­bát lát­nak a szkuamis in­di­á­nok. Lásd Lévi-Strauss Mátyus A ma­gyar nyelv­te­rü­le­ten a gom­bák­nak tu­laj­do­nít­ha­tó mint­egy 19 funk­ció, je­len­tés kö­zül hét ját­szik fon­to­sabb sze­re­pet a Mezőségen.

A gom­ba szót gyak­ran hasz­nál­ják szim­bo­li­kus, sza­po­ra­ság je­len­tés­ben, jel­ké­pi­sé­ge kor­lá­to­zott bár, de je­len van, gom­ba­mód az itt is sza­po­rát je­lent.